"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-KhảoChủ-Đề
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Chủ-Đề: Những Bài Thơ Rất Ngắn Tác-Giả: Làng Huệ
2 Chủ-Đề: Tiếng Gọi Núi-Sông Tác-Giả: Làng Huệ
3 Chủ-Đề: Tình Nhớ Tác-Giả: Làng Huệ
4 Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Làng Huệ
5 Thơ Chủ-Đề: Hướng Về Phía Mặt Trời Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
6 Ngàn Hoa: Nhạc Không Lời Tác-Giả: Làng Huệ
7 Ngàn Hoa: Tiêu-Khiển & Giải-Trí Tác-Giả: Làng Huệ
8 Ngàn Hoa: Ngâm Thơ Tác-Giả: Làng Huệ
9 Ngàn Hoa: Vọng Cổ Tác-Giả: Làng Huệ
10 Ngàn Hoa: Múa Nghệ-Thuật Tác-Giả: Làng Huệ
11 Chủ-Đề: Giáo-Dục Thiếu Nhi Tác-Giả: Thanh An Thực-HIện
12 Chủ-Đề: Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Làng Huệ
13 Chủ Đề: Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Thanh An Thực-HIện
14 Chủ Đề: Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Thanh An Thực-HIện
15 Các Chủ Đề Của Làng Huệ Tác-Giả: Làng Huệ
16 Chủ-Đề Mái Trường Thân Yêu Tác-Giả: Làng Huệ
17 Chủ-Đề Hình Bóng Quê-Hương Tác-Giả: Lang Hue
18 Chủ-Đề Phụ-Nữ Việt Tác-Giả: Làng Huệ
19 Chủ-Đề Cha Tác-Giả: Làng Huệ
20 Chủ-Đề: Dưới Ánh Đạo Vàng Tác-Giả: Làng Huệ

Trang 1 / 2

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine