"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Papaya Song ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
82 Mango Song ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
83 Jackfruit Song ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
84 Guava Song ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Strawberry Song ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
86 The Fruit Song ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
87 Do You Like Fruit? ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
88 How Are You ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Finger Family ----- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
90 Rain, Rain, Go Away - Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 9 / 14

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13362644
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
3766
4583
28989
39069
88565
234067

Your IP: 18.205.246.238
Server Time: 2019-01-18 18:07:07

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine