"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Bingo Dog Song ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 What Do You Like To Do? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Do You Like Pizza? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Head, Shoulders, Knees & Toes - Exercise Song For Kids --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Kids Body Parts Song --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Mary Had A Little Lamb Nursery Rhyme --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Head, Shoulders, Knees & Toes --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Incy Wincy Spider Nursery Rhyme --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Song For Kid --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Top 50 Hit Songs --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 14

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine