"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 17 Kids Songs Collection --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Good Morning Song For Children --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Wake Up! Daily Routines Song For Kids --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Let's Clean Up --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 May I Borrow Your Phone? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Please Be Quiet --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 How Many? --- Bát Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Wheels On The Bus ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 The ABC Song --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 One To Hundred Number Song ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 14

Mừng Lễ Phục Sinh 
21/04/2019

nen

 

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine