"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianChọn Người --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chọn Người --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Chọn Người

 

Khi Abraham Lincoln (1809-1865) tranh cử tổng-thống Hoa-Kỳ, người đả-kích ông nặng-nề nhất là Edwin M. Stanton. Ông này dùng hết cách để hạ Lincoln trước công-chúng.

Khi đắc-cử, tổng-thống Lincoln nghĩ việc chọn bộ-trưởng Chiến-Tranh là bộ quan-trọng lúc bấy giờ. Ông muốn chọn Stanton. Nhiều cố-vấn ngăn cản. Họ nói rằng đây là quyết-định sai-lầm:

-Tổng-thống có biết rằng đây là người đã coi tổng-thống như kẻ thù. Ông ta sẽ phá các chương-trinh của tổng-thống đưa ra.

Lincoln trả lời:

- Tôi biết ông Stanton nhưng ông ấy là người thích-hợp nhất cho chức-vụ này.

Quả thật Bộ-trưởng Chiến-Tranh Stranton đã phục-vụ Hoa-Kỳ và tổng-thống của ông một cách đắc-lực.

Khi tổng-thống Lincoln mất, nhiều người tiếc-thương ca-ngợi nhưng không lời nào có thể so-sánh với lời của Stanton. Ông cho tổng-thống Lincold là người vĩ-đại nhất trên đời.

-------------------------------------------------------------------------

Hoa-Kỳ= USA
Bộ-trưởng chiến-tranh: Secretary of War

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine