"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianHy-Sinh --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Hy-Sinh --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Hy-Sinh

 

Ernest Gordon (1916-2002) là đại đội trưởng trong quân-đội Anh. Ông bị Nhật bắt làm tù binh 3 năm.

Trong cuốn hồi-ký Phép Lạ Trên Sông Kwai, ông kể rằng tù nhân phải làm việc trong hoàn-cảnh tồi-tệ dưới quyền những kẻ giam-giữ man-rợ.

Một ngày kia, một cái xẻng bị mất. Gã chỉ-huy nổi giận nói rằng phải tìm thấy cái xẻng nếu không tất cả nhóm sẽ bị giết chết. Gã rút súng dọa-nạt.

Sau những giây phút căng-thẳng, một người bước ra nhận tội. Gã lính cất súng, cầm cái xẻng lên đánh người tù-nhân đó đến chết.

Khi đếm lại, không một chiếc xẻng nào thiếu. Đã có sự nhầm lần trong việc kiểm-điểm lần thứ nhất.

Tin-tức nhanh-chóng lan ra toàn trại về một người vô-tội đã chết để cứu nhiều người. Việc này gây ra một ấn-tượng sâu-xa. Tù-nhắn gắn-bó và trung-thành với nhau. Đây là sức-mạnh giúp họ chịu-đưng cho đến khi được giải-phóng.

 


 

Anh = Britain
Nhật- Japan

Phép Lạ Trên Sông Kwai: Miracle On The River Kwai (1955)

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine