Hy-Sinh

 

Ernest Gordon (1916-2002) là đại đội trưởng trong quân-đội Anh. Ông bị Nhật bắt làm tù binh 3 năm.

Trong cuốn hồi-ký Phép Lạ Trên Sông Kwai, ông kể rằng tù nhân phải làm việc trong hoàn-cảnh tồi-tệ dưới quyền những kẻ giam-giữ man-rợ.

Một ngày kia, một cái xẻng bị mất. Gã chỉ-huy nổi giận nói rằng phải tìm thấy cái xẻng nếu không tất cả nhóm sẽ bị giết chết. Gã rút súng dọa-nạt.

Sau những giây phút căng-thẳng, một người bước ra nhận tội. Gã lính cất súng, cầm cái xẻng lên đánh người tù-nhân đó đến chết.

Khi đếm lại, không một chiếc xẻng nào thiếu. Đã có sự nhầm lần trong việc kiểm-điểm lần thứ nhất.

Tin-tức nhanh-chóng lan ra toàn trại về một người vô-tội đã chết để cứu nhiều người. Việc này gây ra một ấn-tượng sâu-xa. Tù-nhắn gắn-bó và trung-thành với nhau. Đây là sức-mạnh giúp họ chịu-đưng cho đến khi được giải-phóng.

 


 

Anh = Britain
Nhật- Japan

Phép Lạ Trên Sông Kwai: Miracle On The River Kwai (1955)

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn