"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianKhác-Biệt --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Khác-Biệt --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Khác Biệt

 

Trong thời Hy-Lạp cổ, triết-gia Aristippus (435BC-356BC) cho rằng mục-đích của cuộc đời là lạc-thú. Ông tâng-bốc bạo chúa Denys và còn coi thường các triết-gia nghèo không biết làm giống ông.

Arisrippus gặp nhà hiền-triết Diogenes (412BC-323BC) đang rửa rau. Ông nói:

- Anh chỉ cần học tâng-bốc vua Denys thì anh không phải rửa rau đậu lăng

Diogens chậm-rãi trả lời:

- Anh chỉ cần học sống bằng rau đậu lăng thì anh không phải tâng-bốc vua Denys.

 

 -

Hy-Lạp = Greece

Đậu lăng = lentil

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine