"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianKhông Cần Nhớ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Không Cần Nhớ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Không Cần Nhớ

 

Sam Rayburn (1882-1961) từng làm Chủ-Tịch Hạ-Viện Hoa-Kỳ 17 năm.

Một phóng-viên hỏi Rayburn rằng mỗi ngày ít nhất ông gặp hàng trăm người. Ông không ghi lại điều ông đã nói nhưng chưa bao giờ thấy ông quên lời hứa. Ông có thể vui lòng cho biết cái bí-quyết được không?

Rayburn trả lời: “Nếu bạn trả lời thành-thật ngay lần đầu tiên thì không có gì cần phải nhớ”.

 

 

 

 


 

 

Hoa-Kỳ = USA

Speaker of The House của Hoa-Kỳ tương-đương với Chủ-Tịch Hạ-Viện của nhiều nước khác

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine