"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianỨng-Khẩu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Ứng-Khẩu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Ứng Khẩu 

 

Winston Churchill (1874-1965), người Anh, là nhà diễn-thuyết tài danh. 

Khả-năng này không hẳn do thiên-phú. Hồi còn nhỏ, Churchill mất ba năm để học lớp 8 vì kém tiếng Anh. Khi lớn, ông có vấn-đề trong việc truyền-đạt ngôn-ngữ nên phải cố-gắng cải-thiện trong nhiều năm. 

Sau này, ông thành-công rực-rỡ. Bài diễn-văn đầu tiên khi làm thủ-tướng trong lúc chống Đức Quốc Xã  mang tựa-đề “Tôi không có gì để dâng-hiến ngoại trừ máu, sự cực-nhọc, nước mắt và mồ hôi” là một trong những bài nổi tiếng. 

Một lần, tổng-thống Mỹ Richard Nixon bầy tỏ sự ái-mộ về những bài diễn-văn “ứng-khẩu” của thủ-tướng Churchill thì người con thủ-tướng  trả lời: “Tôi thấy cha tôi đã phải dành nhiều giờ để sửa-soạn những bài diễn-văn ứng-khẩu này”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh = Great Britain
Đức Quốc Xã = Nazi

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine