"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianVâng Lời --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Vâng Lời --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Vâng Lời 

 

Vua Henry III (1017-1056) của nước Đức là một người sùng-đạo. 

Ông chán không-khí chính-trị và đời sống thế-tục nên xin với bề-trên Richard của tu-viện địa-phương để nhập dòng. 

Vị bề trên hỏi:

- Thưa bệ-hạ, bệ-hạ có biết rằng lời khấn ở đây là vâng lời. Đó là điều khó-khăn vì bệ-hạ là vua. 

Vua Henry trả lời:

- Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ vâng lời bề-trên hết quãng đời còn lại vì Chúa dẫn-dắt bề-trên. 

Vị bề trên nói:

- Thế thì tôi nói với bệ-hạ điều phải làm. Bệ-hạ hãy trở về với ngai vàng và phục-vụ nơi mà Chúa đã xếp đặt cho ngài. 

Vua Henry III vâng lời về với triều-đình. Ông được mệnh-danh là “vị vua học cách cai-trị qua sự vâng lời”.

 ------------------------------------------------------------------------
* Đức = Germany

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine