Cùng Khốn 

 

Đức Khổng-Tử (551BC-470BC) người nước Lỗ, Trung-Hoa. Ngài đã từng mang lại cho nước Lỗ nhiều thăng-tiến. Sau vì chính-sách không được áp-dụng, ngài từ quan đi chu-du các tiểu quốc trong 13 năm trời mà vẫn không tìm được cơ-hội hành-đạo. 

Một hôm, đi qua nước Trần bị vây phải nhịn ăn bẩy ngày, những người theo ngài đói mệt không đứng dậy nổi. 

Tử-Lộ - một người học trò của ngài - hỏi:

- Quân tử mà cũng có khi cùng khốn ư? 

Ngài trả lời:

- Quân tử vẫn có khi phải chịu cùng khốn, nếu là tiểu nhân khi cùng nó tức-khắc làm bậy.

                                                                  

* Trung-Hoa = China

 

Phẩm-Vật của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn