"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianChia Sẻ --- Phẩm-Vât Của Trần-Gian

Chia Sẻ --- Phẩm-Vât Của Trần-Gian

 

Chia-Sẻ 

 

Mẹ Teresa (1910-1997) sinh tại Albany. Bà phục-vụ những người nghèo khó, bệnh hoạn tại Calcuta, India (Ấn-Độ). 

Mẹ Teresa kể rằng một ngày có người đàn bà và tám đứa con đói khát tới xin thực-phẩm. Mẹ Teresa cho gia-đình bà một túi gạo.  

Người này lấy gạo chia làm hai phần. Mẹ Teresa ngạc-nhiên hỏi lý-do thì được trả lời: “Tôi dành một nửa cho gia-đình người Hồi-Giáo bên cạnh nhà, nhiều ngày qua họ cũng không có gì để ăn".

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine