"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianLãnh-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Lãnh-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Lãnh-Đạo 

 

Một lần nhiều người trong nhóm mười hai môn-đệ của Đức Giêsu bực-tức vì có hai tông-đồ xin ngồi bên phải và bên trái của Chúa trong ngày vinh-quang. 

Đức Giêsu gọi các ông lại nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thi phải làm người phục-vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”. 

                                                 Theo Mt 20,24-28

 

 


 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine