"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.9% Viet Nam
United States of America 28.6% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

38

Countries