"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Chủ-Đề: Những Bài Thơ Rất Ngắn Tác-Giả: Làng Huệ
2 Chủ-Đề: Tiếng Gọi Núi-Sông Tác-Giả: Làng Huệ
3 Chủ-Đề: Tình Nhớ Tác-Giả: Làng Huệ
4 Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Làng Huệ
5 Thơ Chủ-Đề: Hướng Về Phía Mặt Trời Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
6 Ngàn Hoa: Nhạc Không Lời Tác-Giả: Làng Huệ
7 Ngàn Hoa: Tiêu-Khiển & Giải-Trí Tác-Giả: Làng Huệ
8 Ngàn Hoa: Ngâm Thơ Tác-Giả: Làng Huệ
9 Ngàn Hoa: Vọng Cổ Tác-Giả: Làng Huệ
10 Ngàn Hoa: Múa Nghệ-Thuật Tác-Giả: Làng Huệ
11 Chủ-Đề: Giáo-Dục Thiếu Nhi Tác-Giả: Thanh An Thực-HIện
12 Chủ-Đề: Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Làng Huệ
13 Chủ Đề: Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Thanh An Thực-HIện
14 Chủ Đề: Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Thanh An Thực-HIện
15 Các Chủ Đề Của Làng Huệ Tác-Giả: Làng Huệ
16 Chủ-Đề Mái Trường Thân Yêu Tác-Giả: Làng Huệ
17 Chủ-Đề Hình Bóng Quê-Hương Tác-Giả: Lang Hue
18 Chủ-Đề Phụ-Nữ Việt Tác-Giả: Làng Huệ
19 Chủ-Đề Cha Tác-Giả: Làng Huệ
20 Chủ-Đề: Dưới Ánh Đạo Vàng Tác-Giả: Làng Huệ

Trang 1 / 2

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine