"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Độc-TấuNhạc-Cụ Nước Ngoài Độc Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 My Heart Will Go On (Kenny G) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: James Horner, Will Jennings
92 Romeo and Juliet - A Time for Us (André Rieu) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Nino Rota's, Franco Zeffirelli's
93 Endless Love (Myth) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
94 Fur Elise (Richard Clayderman) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Beethoven
95 Love Story (Richard Clayderman) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Francis Lai, Carl Sigman
96 A Time For Us - Piano Richard Clayderman --- Nhạc Tác-Giả: Nino Rota, Franco Zeffirelli
97 The Beauty Of Autumn --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Katherine M
98 Music For Reading - Âm Nhạc Đọc Sách --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Đọc Tấu Tác-Giả: Chopin, Beethoven, Mozart, Bach, Debussy, Lizst, Schumann
99 Toccata & Fugue --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
100 Piano - Beethoven --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Beethoven

Trang 10 / 18

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine