Tụng Niệm Khúc

Lời: Kinh Phật, Nguyễn Hữu Tân
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Quy Duang
Tiếng hát: Thanh Thúy (Duy Quang, Thanh Châu hát phụ)