Lời Ru Mẹ Hiền

Thơ: Khang Nhii
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư