Chưa Tàn Vấn Vương

MusicIcon

Thơ: Nguyễn Phước Bảo Định
Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Phong Lan