Một Cõi Riêng Mang

Thơ: Đình Nguyên
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Quang Minh
Video: Dĩ Vãng Buồn

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2014-08/MotCoiRiengMang_NguyenTuan.pdf{/aridoc}