Tấm Lòng Mẹ Cha

Nhạc: Thi Quân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thùy Dương