Mừng Xuân Chachacha

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Hiệp Định
Tiếng hát: H'Zina Bya (hát bè Mai Phạm)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio