Đường Mưa

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Hòa-âm: Minh Đạo
Tiếng hát: Kim Khánh