Em Chỉ Xin

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thúy An