Quasimodo

Thơ: Trụ Vũ
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Duyên Quỳnh