Trăng Yêu

Thơ: Chúc Anh
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: 
Tiếng hát: Vân Khánh