Em Không Đi Tu Nữa

Thơ: Nhật Thụy Vi
Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Kana Ngọc Thúy