Lỗi Hẹn

Thơ: Ngô Viết Hòa
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Lê Tuyền