Xuân Ca

Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Thùy An