Xuân Rơi

Thơ: Tú Yên
Nhạc: Trần Hải Bằng
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Trần Hải Bằng