Xuân Mới Về

MusicIcon

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Từ Duy
Tiếng hát: Bích Hảo
Phòng Thâu: Đức Luân