Rừng Gọi Em

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Phạm Đăng Khương
Tiếng hát: Cam Thơ