"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Thèm Một Mùi Hương...

MusicIcon

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Anh Vũ
Tiếng hát: Ngọc Quế

 

Theo sử-tích thì Ngọc-Huệ, một ả đào dưới thời nhà Minh đô-hộ, chết trong trận đánh nhau với giặc. Tuy-nhiên, trong ca khúc này tác-giả đã thay-đổi sử-tích để Ngọc-Huệ sống và cùng với một nhà sư nào đó, có lẽ từ Trúc-Lâm Thiền-Tự, trong đêm trường lập đàn trai cúng những anh-hùng đã hy-sinh vì nước.

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.2% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries