Rửa Bằng Máu Con Tim Mình

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Thái Nguyên
Tiếng hát: Bắc Giang