Tu Bụi

 TuBui1

Tác-phẩm Tu Bụi đã thành-công trong việc gợi ý "quét bụi trần-gian" qua nghệ-thuật kết-cấu mang tính biểu-tượng (symbolish) và tâm-lý nhân-vật được xây-dựng mang tính cường-điệu sáng-tạo (creative exaggeration) gây ấn-tượng sâu và đậm cho người đọc

Mahinda Phúc Nguyên

------

Lotus Media tái-bản
lotustypersofmedia@gmail.com