"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

 

Thảm Kịch Môi Trường

Hãy chia sầu cùng tôi
Hoa; mặt trời còn đó
Khói bụi bay ngập trời
...
Thở sâu... buông thất vọng

 

Our Environmental Tragedy

Please share the sorrow with me

The sun; the flower is still there

The smoke and ash are flying everywhere

...

Take a deep breath and letting go of our disappointment.


Bạch Xuân Phẻ

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 29.3% United States of America
Japan 3.0% Japan
Canada 2.3% Canada
Germany 2.1% Germany
France 1.6% France

Total:

38

Countries