"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesTiểu Luận Song Ngữ --- Bilingual EssaysThe Voice Of The Shepherd (Lời Người Chăn Chiên) --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essay

The Voice Of The Shepherd (Lời Người Chăn Chiên) --- Tiểu-Luận Song Ngữ-Bilingual Essay

The Voice of The Shepherd


Weep not for what you have lost, fight for what you have.

 

 

Weep not for what is dead, fight for what was born in you.

 

Weep not for the one who abandoned you, fight for who is with you.

 

 

Weep not for those who hate you, fight for those who want you.

 

Weep not for your past, fight for your present struggle.

 

 

Weep not for your suffering, fight for your happiness.

 

 

 

With things that are happening to us, we begin to learn that nothing is impossible to solve, just move forward.

 

Pope Francis

Lời Người Chăn Chiên 

 

Đừng khóc cho những gì bạn đã mất, hãychiến đấu cho những gì bạn có.

Đừng khóc cho những gì đã chết, hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trong bạn.


Đừng khóc cho người đã bỏ rơi bạn, hãy chiến đấu cho những người sống với bạn

 

Đừng khóc cho những người ghét bạn, hãy chiến đấu cho những người cần bạn.

 

Đừng khóc cho quá khứ của bạn, hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.


Đừng khóc cho đau khổ của bạn, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.


 

Với những điều đang xảy ra với chúng ta, chúng ta bắt đầu hiểu rằng không có gì là không thể giải quyết được, chỉ cần tiên tới về phía trước.

 

Đức Giáo Hoàng Francis


   
Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine