Hạn   

 

 

Giữa mùa đông 

Sông cạn dòng 

Con cóc chạnh lòng 

Nghiến nát răng đau...!

 

Duy Phạm