"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng ** 

 

 

Cuộc Đời Này

Giữa đến và đi

Thấy ta hạt bụi

Tan vào hư vô.

Tâm Thường Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.2% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries