Cuộc Đời Này

Giữa đến và đi

Thấy ta hạt bụi

Tan vào hư vô.

Tâm Thường Định