Biển Đông Sóng Giục

 

                         1

 

Ta đến đây một đời chân gối mỏi,

Ðồi núi buồn hèn-mọn đứng xôn-xao.

Em có biết từ trăng mù bão nổi,

Biển Ðông gầm sóng giục vỡ non cao?

 

                           2

 

Người đã khóc đêm trùng-trùng cổ mộ.

Bụi mịt-mù giông-gió đục Giang-San.

Ta tráng-sĩ lòng đau giờ rực lửa.

Ngửa mặt cười lời động xé tim gan.

 

                           3

 

Tiền-thân ư? Hành-trang đầy chứng-tích.

Kiếm cung mòn in rõ dấu trăm năm.

Mây tám hướng xuôi giòng lưng áo rách.

Hào-khí bừng men dậy tóc da căng.

 

                           4

 

Ai đã gõ trên đôi bờ luyến-tiếc.

Sông Núi buồn say tỉnh khiến em mong.

Trong chén đắng môi xanh vầng Nhật, Nguyệt

Người có buồn khi nhắp với ta không?

 

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du