Chữ Nhân

Đi trong tiếng nhạc miên-man
Với tâm Phật Tổ, hình-dung đầu-đà.
Vườn tiên thoang-thoảng hương hoa,
Ta mang cả áo cà-sa tặng người.

Nguyễn Hoàng Lãng Du