Xuyến Chi (2)

 

Hường em 

đỏng đảnh tường vi

se sua cánh mỏng cứ... y như là 

không ngà 

không ngọc 

kiêu sa 

ta

tương tư cỏ... hương hoa đồng chiều.

 

Duy Phạm