Biển Đời

Má ơi! Trái đắng chín mùi

Mà sao giông tố chẳng lùi về sau?

Nét thu hằn vết úa nhàu

Ba ơi! Sao những nỗi đau cứ hoài?

Biển đời vượt sóng mệt nhoài

Cõi đời chiếc bóng lạc loài phương xa

Nay con Ba Má đã già

Mà sao bão táp phong ba chẳng dừng?

Đêm nay thu đã giữa chừng

Kiếp người, con cũng nửa lừng chơi vơi!

Sông Song