Cái Duyên Buồn Buồn

 

Tôi như bóng nước hiên nhà 

mưa chưa sa đã rất là hốt nhiên 

kiếp này tan buổi chợ phiên 

chút vui sót lại cái duyên... buồn buồn 

Duy Phạm.