Tết Xa

Xuân này 

chạnh 

nỗi xuân xa

mẹ ta 

chẳng thể bước qua Tết này 

ầu ơ....

ngọn gió nào lay

cho ta chợt nhớ xuân rày... mồ côi 

Duy Phạm