"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

01 http://vimeo.com/34498358
02 http://vimeo.com/35451558
03 http://vimeo.com/34557966
04 http://vimeo.com/35402990
05 http://vimeo.com/35046998
06 http://vimeo.com/35454400
07 http://vimeo.com/35053934
08 http://vimeo.com/35409363
09 http://vimeo.com/35796092
10 http://vimeo.com/35412245
11 http://vimeo.com/35789174
12 http://vimeo.com/35791300
13 http://vimeo.com/35414354
14 http://vimeo.com/34727678
15 http://vimeo.com/35667114
16 http://vimeo.com/35671807
17 http://vimeo.com/35674368
18 http://vimeo.com/35793440
19 http://vimeo.com/35823780
20 http://vimeo.com/35421046
21 http://vimeo.com/35445973
22 http://vimeo.com/35830719
23 http://vimeo.com/35103695
24 http://vimeo.com/35877094
25 http://vimeo.com/35443923
26 http://vimeo.com/35882981
27 http://vimeo.com/35888204
28 http://vimeo.com/35918942
29 http://vimeo.com/35955622
30 http://vimeo.com/35971478
31 http://vimeo.com/35986629
32 http://vimeo.com/36009539
33 http://vimeo.com/36014599
34 http://vimeo.com/36049417
35 http://vimeo.com/36170903
36 http://vimeo.com/36174810
37 http://vimeo.com/36046114
38 http://vimeo.com/35787504
39 http://vimeo.com/36179741
40 http://vimeo.com/36189972