"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.5% Viet Nam
United States of America 28.4% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000793
Today: 53