"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình"

** Luật Vàng - Golden Rule **