"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.8% Viet Nam
United States of America 28.1% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000783
Today: 43